ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ


ไม่ต้องใส่คำนำหน้า ใส่เพียงชื่อ หรือ นามสกุล เท่านั้น
**หากไม่พบรายชื่อ ให้ตรวจสอบจากประกาศที่ลิ้งค์นี้ คลิกที่นี่

หลักฐานที่ใช้ในวันสอบและวันมอบตัว 
   1. สำเนา ปพ.1 หรือ ใบรับรองการเป็นนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
   2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา จำนวน 1 ฉบับ
   3. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน บิดา มารดา จำนวน 1 ฉบับ
   4. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
   5. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง (กรณีไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดามารดา)
   6. สำเนาใบสูติบัตร (กรณีขาดเอกสารของบิดาหรือมารดา)